CHROŃMY DZIECI!

Kampania Instytutu Ordo Iuris

Sprawdź,
czy w szkole działają
organizacje powiązane
z ruchami LGBT

Zgłoś naruszenie
prawa rodziców
do decydowania
o wychowaniu dzieci
Pobierz raport
podsumowujący
pierwszy etap kampanii
Chrońmy Dzieci!

Wesprzyj walkę z deprawacją dzieci!

Instytut Ordo Iuris utrzymuje się jedynie z datków od pełnych dobrej woli i zaangażowania Darczyńców. Prosimy o wsparcie naszych działań na rzecz ochrony rodziny, małżeństwa i dzieci.

 

Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.

Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach!

Każdy może zwrócić się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o ustalenie, jakie organizacje działają na terenie danej szkoły lub placówki. Wystarczy wypełnić poniższy formularz!

Instytut Ordo Iuris występuje z wnioskami o dostęp do informacji publicznej obejmującej wykaz podmiotów działających na terenie szkoły lub placówki, w której uczy się dziecko, a w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, także o udostępnienie stanowiska rady rodziców zawierającego opinię na temat każdego z tych podmiotów.

Szkoła lub placówka, zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesyła nam odpowiedź.
Po otrzymaniu odpowiedzi, opracowujemy informację o podmiotach działających na terenie szkoły lub placówki wraz z charakterystyką ich działalności i informacją o treści opinii rady rodziców.

Instytut zapewnia rodzicom anonimowość i bierze na siebie cały trud tej kampanii!
Dyrekcja szkoły nie dowie się, który z rodziców wskazał ich placówkę – wniosek wpływa od Ordo Iuris.

Środowiska LGBT lub z nimi związane, którym coraz częściej udaje się wejść na teren szkoły podważają prawo rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami. Prowadzone przez nich kontrowersyjne warsztaty niejednokrotnie bowiem:

 • odbywają się bez wiedzy i zgody rodziców, którzy albo wcale o nich nie wiedzą, albo dowiadują się po fakcie;
 • realizowane są na podstawie programów i materiałów, których wcześniej nie udostępniono rodzicom lub które zostały zakomunikowane im jedynie hasłowo;
 • prowadzone są przez osoby bez wykształcenia pedagogicznego.

Dwie podstawowe kategorie tego rodzaju warsztatów to, po pierwsze, permisywna, wulgarna edukacja seksualna (materiały jednej z grup „edukatorów” informowały młodzież m.in., że w seksie grupowym „nie ma nic złego, lecz zanim zacznie się eksperymentować, należy się zastanowić, czy naprawdę tego chcemy”)

Po drugie, tzw. „edukacja antydyskryminacyjna”. Pod niewinnie brzmiącą nazwą przekazywane są treści osadzone w ideologii gender, która stanowi fundamentalny element tego rodzaju zajęć. Dość wspomnieć, że warunkiem uzyskania statusu certyfikowanego trenera edukacji antydyskryminacyjnej jest ukończenie, „warsztatu lub treningu genderowego”.

Podczas takich zajęć:

 • perswaduje się uczniom, że płeć, rodzicielstwo i rodzina mogą być dowolnie kształtowane – „zmieniane” i „korygowane” (to o płci) czy kreowane (jak w przypadku rodzicielstwa „dwóch mam”);
 • twierdzi się, że „na świecie jest więcej opcji płci niż tylko kobieta i mężczyzna”,
 • „tolerancję” definiuje się jako postawę pełnej akceptacji dla dewiacji;
 • „równość” prezentuje się w kategoriach relatywizmu moralnego, oceniając jako równe wszystkie postawy i style życia, w tym związki „otwarte”, tj. godzące się na wzajemne zdrady.

W krajach, w których regularnie prowadzi się powyższe zajęcia, odnotowuje się:

 • wyższy niż w Polsce wskaźnik
 •  występowania chorób przenoszonych drogą płciową;
 • wyższy wskaźnik zakażeń HIV i zachorowań na AIDS;
 • większą liczbę ciąż wśród nastolatek i liczbę aborcji w tejże grupie.

Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli ruchów LGBT mogą przyjmować następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły:

 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • zajęcia w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zdarzyć się może, że nauczyciel prowadzący zajęcia WDŻ nie prowadzi ich zgodnie z podstawą programową. Zamiast tego, bezpodstawnie wprowadza treści wspomnianej wulgarnej edukacji seksualnej lub „edukacji antydyskryminacyjnej”.

Podejmowane są także próby realizacji takich warsztatów – co jest bezpodstawną praktyką – w ramach godzin obowiązkowych.

OSTRZEGAMY!

Zajęcia te określane są zazwyczaj jako „szkolenia” czy „warsztaty” z:

 • edukacji równościowej,
 • uczenia tolerancji,
 • działań na rzecz równego traktowania,
 • edukacji na rzecz praw człowieka.

CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC?

Aby uchronić dziecko przed tego typu treściami, rodzice powinni:

 • złożyć w szkole oświadczenie rodzicielskie (do pobrania na dlarodzicow.ordoiuris.pl), w którym zastrzegą, że udział dziecka w określonych warsztatach będzie możliwy tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody;
 • powiadomić o zajęciach radę rodziców, jednocześnie prosząc dyrektora o informacje na temat: dokładnej podstawy prawnej organizowanych zajęć, celów i szczegółowych treści realizowanych na zajęciach oraz stosowanych środkach dydaktycznych, osoby prowadzącej zajęcia,opinii rady rodziców co do działalności grupy lub organizacji pozarządowej na terenie szkoły;
 • wystosować samodzielnie lub wspólnie z innymi rodzicami wniosek do dyrektora szkoły o zakończenie prowadzenia warsztatów, a w przypadku zajęć dodatkowych także o wykreślenie ich z tygodniowego rozkładu zajęć;
 • przedłożyć na piśmie informację o braku zgody na uczestniczenie dziecka w danych warsztatach,
 • w razie nieuwzględnienia wniosku lub informacji przez dyrektora szkoły albo w przypadku, gdy kwestionowane zajęcia dobiegły końca, wystosować skargę do kuratora oświaty.

JEŚLI POWYŻSZE DZIAŁANIA OKAŻĄ SIĘ NIESKUTECZNE LUB GDY POTRZEBUJESZ PRZY NICH WSPARCIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jeśli wiesz o takiej sytuacji
– wypełnij poniższy formularz!

Możesz też napisać do nas na adres: [email protected]

Odezwiemy się niezwłocznie i po zbadaniu sprawy podejmiemy interwencję, jeśli to bedzie konieczne, także na drodze sądowej.

OCHROŃ DZIECI

PRZED AKTYWISTAMI LGBT!

Pobierz raport podsumowujący pierwszy etap kampanii i dowiedz się więcej na temat organizacji, prowadzących zajęcia w szkołach.