CHROŃMY DZIECI!

Kampania Instytutu Ordo Iuris

Poprzyj ochronę dzieci przed deprawacją w szkołach i pobierz darmowe materiały!

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Aby pomóc rodzicom w ich egzekwowaniu, Instytut Ordo Iuris przygotował darmowe poradniki dla rodziców, które można pobrać poniżej.

Przewodnik „Prawa rodziców w szkole”

Informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację w szkole”

Wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego

Przewodnik po infografikach

Wypełnij formularz!

Sprawdź, czy w szkole działają organizacje powiązane z tęczową ideologią.

Zgłoś naruszenie
prawa rodziców
do decydowania
o wychowaniu dzieci
Pobierz raport
podsumowujący
pierwszy etap kampanii
Chrońmy Dzieci!

Wesprzyj walkę z deprawacją dzieci!

Instytut Ordo Iuris utrzymuje się jedynie z datków od pełnych dobrej woli i zaangażowania Darczyńców. Prosimy o wsparcie naszych działań na rzecz ochrony rodziny, małżeństwa i dzieci.

 

Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.

Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach!

Każdy może zwrócić się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o ustalenie, jakie organizacje działają na terenie danej szkoły lub placówki. Wystarczy wypełnić poniższy formularz!

Instytut Ordo Iuris występuje z wnioskami o dostęp do informacji publicznej obejmującej wykaz podmiotów działających na terenie szkoły lub placówki, w której uczy się dziecko, a w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, także o udostępnienie stanowiska rady rodziców zawierającego opinię na temat każdego z tych podmiotów.

Szkoła lub placówka, zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesyła nam odpowiedź.
Po otrzymaniu odpowiedzi, opracowujemy informację o podmiotach działających na terenie szkoły lub placówki wraz z charakterystyką ich działalności i informacją o treści opinii rady rodziców.

Instytut zapewnia rodzicom anonimowość i bierze na siebie cały trud tej kampanii!
Dyrekcja szkoły nie dowie się, który z rodziców wskazał ich placówkę – wniosek wpływa od Ordo Iuris.

Organizacje skrajnej Lewicy, którym coraz częściej udaje się wejść na teren szkoły podważają prawo rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami. Prowadzone przez nich kontrowersyjne warsztaty niejednokrotnie bowiem:

 • odbywają się bez wiedzy i zgody rodziców, którzy albo wcale o nich nie wiedzą, albo dowiadują się po fakcie;
 • realizowane są na podstawie programów i materiałów, których wcześniej nie udostępniono rodzicom lub które zostały zakomunikowane im jedynie hasłowo;
 • prowadzone są przez osoby bez wykształcenia pedagogicznego.

Po drugie, tzw. „edukacja antydyskryminacyjna”. Pod niewinnie brzmiącą nazwą przekazywane są treści osadzone w ideologii gender, która stanowi fundamentalny element tego rodzaju zajęć. Dość wspomnieć, że warunkiem uzyskania statusu certyfikowanego trenera edukacji antydyskryminacyjnej jest ukończenie, „warsztatu lub treningu genderowego”.

Podczas takich zajęć:

 • perswaduje się uczniom, że płeć, rodzicielstwo i rodzina mogą być dowolnie kształtowane – „zmieniane” i „korygowane” (to o płci) czy kreowane (jak w przypadku rodzicielstwa „dwóch mam”);
 • twierdzi się, że „na świecie jest więcej opcji płci niż tylko kobieta i mężczyzna”,
 • „tolerancję” definiuje się jako postawę pełnej akceptacji dla dewiacji;
 • „równość” prezentuje się w kategoriach relatywizmu moralnego, oceniając jako równe wszystkie postawy i style życia, w tym związki „otwarte”, tj. godzące się na wzajemne zdrady.

W krajach, w których regularnie prowadzi się powyższe zajęcia, odnotowuje się:

 • wyższy niż w Polsce wskaźnik
 •  występowania chorób przenoszonych drogą płciową;
 • wyższy wskaźnik zakażeń HIV i zachorowań na AIDS;
 • większą liczbę ciąż wśród nastolatek i liczbę aborcji w tejże grupie.

Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli skrajnej lewicy mogą przyjmować następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły:

 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • zajęcia w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zdarzyć się może, że nauczyciel prowadzący zajęcia WDŻ nie prowadzi ich zgodnie z podstawą programową. Zamiast tego, bezpodstawnie wprowadza treści wspomnianej „edukacji antydyskryminacyjnej”.

Podejmowane są także próby realizacji takich warsztatów – co jest bezpodstawną praktyką – w ramach godzin obowiązkowych.

OSTRZEGAMY!

Zajęcia te określane są zazwyczaj jako „szkolenia” czy „warsztaty” z:

 • edukacji równościowej,
 • uczenia tolerancji,
 • działań na rzecz równego traktowania,
 • edukacji na rzecz praw człowieka.

CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC?

Aby uchronić dziecko przed tego typu treściami, rodzice powinni:

 • złożyć w szkole oświadczenie rodzicielskie (do pobrania na dlarodzicow.ordoiuris.pl), w którym zastrzegą, że udział dziecka w określonych warsztatach będzie możliwy tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody;
 • powiadomić o zajęciach radę rodziców, jednocześnie prosząc dyrektora o informacje na temat: dokładnej podstawy prawnej organizowanych zajęć, celów i szczegółowych treści realizowanych na zajęciach oraz stosowanych środkach dydaktycznych, osoby prowadzącej zajęcia,opinii rady rodziców co do działalności grupy lub organizacji pozarządowej na terenie szkoły;
 • wystosować samodzielnie lub wspólnie z innymi rodzicami wniosek do dyrektora szkoły o zakończenie prowadzenia warsztatów, a w przypadku zajęć dodatkowych także o wykreślenie ich z tygodniowego rozkładu zajęć;
 • przedłożyć na piśmie informację o braku zgody na uczestniczenie dziecka w danych warsztatach,
 • w razie nieuwzględnienia wniosku lub informacji przez dyrektora szkoły albo w przypadku, gdy kwestionowane zajęcia dobiegły końca, wystosować skargę do kuratora oświaty.

JEŚLI POWYŻSZE DZIAŁANIA OKAŻĄ SIĘ NIESKUTECZNE LUB GDY POTRZEBUJESZ PRZY NICH WSPARCIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jeśli wiesz o takiej sytuacji
– wypełnij poniższy formularz!

Możesz też napisać do nas na adres: dzieci@ordoiuris.pl

Odezwiemy się niezwłocznie i po zbadaniu sprawy podejmiemy interwencję, jeśli to bedzie konieczne, także na drodze sądowej.

OCHROŃMY DZIECI!

Pobierz raport podsumowujący pierwszy etap kampanii i dowiedz się więcej na temat organizacji, prowadzących zajęcia w szkołach.